Blue Lock: Episode Nagi

9

ENERO: Animación / Drama / Deporte
CLASIFICACION: R/14
DURACION: 1:31
COMENZANDO EN: Julio 11, 2024
PROTAGONISTAS: Nobunaga Shimazaki, Yuma Uchida, Kazuyuki Okitsu
DIRECTOR: Shunsuke Ishikawa
ESCRITOR: Muneyuki Kaneshiro, Taku Kishimoto, Yusuke Nomura
SINOPSIS: